Pre plnú funkčnosť tejto stránky je potrebné povoliť JavaScript.

Pravidlá súťaže

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Českej republiky.

Organizátor súťaže a účastník súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372 ďalej len "Usporiadateľ".

Účastníkom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej republiky, ktorá akceptuje pravidlá súťaže. Ďalej len "Účastník". Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi, ako aj osoby im blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka.

Podmienky súťaže

  • Súťaže sa môže zapojiť každý, kto nakúpil na e-shope foa-rolety.sk/
  • Každý účastník môže vyhrať len raz

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže tých Účastníkov, ktorí porušujú pravidlá alebo u ktorých existuje podozrenie, že sa dopustili podvodného alebo nečestného konania zo strany Účastníka alebo inej osoby, ktorá Účastníkovi pomáhala pri získaní výhry.

Predmet súťaže

Podmienkou účasti v súťaži je napísanie recenzie na Google profil. V tejto recenzii musí byť uvedený dátum objednávky, aby bolo možné overiť splnenie podmienok. 

Výhra

V prvom týždni každého mesiaca usporiadateľ vyberie jedného výhercu, ktorý spĺňa podmienky súťaže. 

Výherca bude najneskôr do 14 dní kontaktovaný na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke

Výherca získa od organizátora poukaz v hodnote 20 € na nákup v e-shope foa-rolety.sk.

Výhra bude doručená na e-mailovú adresu získanú od výhercu, ktorá bola uvedená v objednávke.

Účastníci nie sú oprávnení požadovať žiadne peňažné plnenie výmenou za ceny v súťaži, ani nemôžu požadovať žiadne iné plnenie ako to, ktoré je uvedené v týchto pravidlách. Na výhru nie je právny nárok.

Ak výherca neposkytne svoje kontaktné údaje do 14 dní od žiadosti, výhra prepadá a výherca stráca nárok na výhru.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR") a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, číslo účtu a e-mailovou adresu pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a číslo účtu. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním e-mailu na adresu info@foa-rolety.sk

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.